Struktura

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Krajowa Rada KSM

Najwyższym organem KSM jest Krajowa Rada Stowarzyszenia – wymieniona w § 9 Statutu. Prawa i obowiązki Krajowej Rady określa Statut Stowarzyszenia (§ 28) oraz Regulamin Rady. W skład Rady wchodzą Prezesi, Delegaci i Księża Asystenci Zarządów Diecezjalnych KSM oraz Generalny Ks.Asystent.

Członkowie Krajowej Rady w razie niemożności uczestnictwa w niej winni delegować w swym zastępstwie osobę z Zarządu Diecezjalnego.

Rada wybiera raz na 2 lata Prezydium Rady w skład którego wchodzą: przewodniczący, 2-ch zastępców, sekretarz, skarbnik oraz Generalny Ks.Asystent, powołany na to stanowisko przez Konferencję Episkopatu Polski. Procedurę wyboru Prezydium Rady, jego prawa i obowiązki określa Statut Stowarzyszenia (§ 31) oraz Regulamin Rady.

Na szczeblu krajowym działa również Komisja Rewizyjna wybierana na okres 2 lat przez Krajową Radę. Komisję tę tworzą: przewodniczący, zastępca i członek. Prawa i obowiązki Komisji Rewizyjnej określa Statut Stowarzyszenia (§ 32) oraz Regulamin.

Krajowa Rada ma obowiązek zbierania się przynajmniej raz w roku.

Prezydium Krajowej Rady

Krajowa Rada wybiera raz na 2 lata Prezydium Krajowej Rady w skład którego wchodzą: przewodniczący, 2-ch zastępców, sekretarz, skarbnik oraz Generalny Ks. Asystent, powołany na to stanowisko przez Konferencję Episkopatu Polski.

Do zadań Prezydium Krajowej Rady należy: *realizacja bieżących celów Rady *wykonywanie postanowień Rady *zwoływanie Rady *przedstawianie Radzie propozycji działań ogólnopolskich, kierunków formacyjnych *reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach na szczeblu krajowym i zagranicznym, wobec władz kościelnych i świeckich.

Na szczeblu krajowym działa również Komisja Rewizyjna wybierana na okres 2 lat przez Krajową Radę. Komisję tę tworzą: przewodniczący, zastępca i członek.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest: *czuwanie nad działalnością statutową Stowarzyszenia *kontrola działalności finansowej *składanie sprawozdań ze swej działalności wobec Krajowej Rady Stowarzyszenia *występowanie z wnioskiem do Prezydium Rady o nadzwyczajne zwołanie Krajowej Rady Stowarzyszenia

Zjazd Diecezjalny

W diecezji KSM powołuje biskup diecezjalny specjalnym dekretem, nadając mu tym samym osobowość prawną kościelną. Równocześnie mianuje Księdza Asystenta jako swego przedstawiciela do pracy w Stowarzyszeniu, który wchodzi w skład Zarządu Diecezjalnego. Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest diecezjalny Zjazd Stowarzyszenia, w którym biorą udział – zgodnie ze Statutem (§ 33) – prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci oraz – z wyboru – po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół Stowarzyszenia.

Zarząd Diecezjalny

Przedstawicielem Stowarzyszenia w skali diecezji jest Zarząd Diecezjalny wybierany podczas Zjazdu Diecezjalnego zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (§ 34) oraz Regulaminem Wyboru Zarządu Diecezjalnego. Diecezjalny Zarząd KSM tworzą: prezes (mianowany przez biskupa diecezjalnego spośród trzech kandydatów wybranych podczas Zjazdu), z-ca prezesa, sekretarz, z-ca sekretarza, skarbnik, 2-ch członków oraz Ksiądz Asystent. Jeden z członków Zarządu jest równocześnie delegatem do Krajowej Rady.

Na szczeblu diecezjalnym powoływana jest podczas diecezjalnego Zjazdu na okres 2 lat Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący oraz 2-ch członków. Jej prawa i obowiązki określa Statut Stowarzyszenia (§ 37) oraz Regulamin.

Obowiązki poszczególnych członków Zarządu Diecezjalnego określa Regulamin Prac Zarządu Diecezjalnego.

Walne zebranie oddziału/koła

Oddział parafialny jest podstawową jednostką strukturalną stowarzyszenia. Nowy oddział powoływany jest przez Zarząd Diecezjalny za zgodą księdza proboszcza, który też wyznacza do opieki nad oddziałem ks. Asystenta.

Najwyższą władzą w oddziale jest walne zebranie członków, które raz na dwa lata wybiera 5-osobowe kierownictwo oddziału oraz 3-osobową komisję rewizyjną.

Kierownictwo oddziału/koła

W skład kierownictwa wchodzą: prezes, z-ca prezesa, sekretarz, z-ca sekretarza oraz skarbnik.