Regulamin Zastępowego - PDF

REGULAMIN ZASTĘPOWEGO
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

Rozdział pierwszy

Postanowienia ogólne

§1

Zastępowym jest członek Stowarzyszenia, który po odpowiednim przygotowaniu i mianowaniu przez Kierownictwo Oddziału/Koła prowadzi formację zastępu. (Statut Diecezjalny KSM, Rozdz. 4, par. 36, pkt 1)

§2

W realizacji swoich zadań Zastępowy podlega Kierownictwu Oddziału/Koła.

Rozdział drugi

Tryb przyjęcia do grona zastępowych

§3

Członek może ubiegać się o mianowanie na zastępowego, zgłaszając chęć przygotowania się do objęcia funkcji i dostarczając pisemną prośbę bądź składając ją w formie elektronicznej Kierownictwu Oddziału/Koła, które przekazuje zgłoszenie do Zarządu Diecezjalnego.

§4

W celach rekrutacyjnych przed rozpoczęciem szkoleń kandydat na zastępowego zobowiązany jest dostarczyć Kierownictwu Oddziału/Koła następujące dokumenty:

 • kopię legitymacji członkowskiej;

 • Curriculum Vitae z uwzględnieniem motywacji do wstąpienia do grona Zastępowych.

§5

Po zakwalifikowaniu kandydat na zastępowego musi:

 • ukończyć kurs zastępowego. Zarząd Diecezjalny przygotowuje kurs zastępowego na podstawie wytycznych przyjętych przez Krajową Radę. Jeśli w diecezji nie odbywa się kurs, Zarząd Diecezjalny zobowiązany jest do umożliwienia kandydatom wzięcia w nim udziału w miejscu, gdzie jest on realizowany.

 • odbyć praktykę zastępowego pod opieką członka Kierownictwa, lidera bądź zastępowego z co najmniej rocznym stażem. Opiekuna praktyki wyznacza Zarząd Diecezjalny.

§6

Po zaliczeniu kursu i praktyki Zarząd Diecezjalny wystawia członkowi zaświadczenie
o ukończeniu przygotowania do pełnienia posługi Zastępowego. Po ukończeniu kursu kandydaci na zastępowego uczestniczą w obrzędzie posłania, podczas którego wyrażają gotowość do podjęcia posługi.

§7

Aby członek oddziału/koła mógł podjąć posługę zastępowego w Oddziale/Kole, musi posiadać misję, którą nadaje Kierownictwo Oddziału/Koła odpowiednią uchwałą na czas określony na jego prośbę.

§8

W nowopowstałych Oddziałach/Kołach kurs zastępowych odbyć powinni członkowie Kierownictwa Oddziału.

§9

O pełniących misję zastępowych Kierownictwo Oddziału/Koła zobowiązane jest powiadomić Zarząd Diecezjalny przy składaniu sprawozdania rocznego z działalności.

Rozdział trzeci

Tryb pracy oraz prawa i obowiązki zastępowego

§10

1. Umocowanie do korzystania z praw i wykonywania obowiązków zastępowego, zwane dalej misją zastępowego, nadawane jest na mocy uchwały Kierownictwa Oddziału/Koła.

2. W celu otrzymania kolejnej misji zastępowego, zastępowy może ubiegać się o nią, kierując pisemną prośbę do Kierownictwa Oddziału/Koła, dołączając do niej sprawozdanie roczne ze swojej posługi.

§11

Zastępowy ma prawo do:

 • uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Kierownictw Oddziału;

 • przygotowania i/lub prowadzenia spotkań oddziału na zlecenie Kierownictwa Oddziału;

 • posługiwania się tytułem zastępowego i legitymacją członkowską z odpowiednią adnotacją;

 • noszenia odznaki zastępowego;

 • bycia opiekunem kandydatów na zastępowych;

 • współtworzenia rocznego programu formacyjnego oddziału;

 • korzystania z mienia oddziału;

 • korzystania z formacji zastępowych proponowanej przez Kierownictwo Oddziału oraz Zarząd Diecezjalny;

 • kierowania sekcją oddziału.

§12

Zastępowy ma obowiązek:

 • prowadzenia z najwyższą starannością spotkań zleconych przez Kierownictwo Oddziału;

 • dbania o swój rozwój duchowy;

 • dbania o regularność spotkań formacyjnych w prowadzonym zastępie;

 • składania sprawozdania z działalności zastępu po zakończeniu roku formacyjnego;

 • uczestnictwa w organizowanych dla zastępowych szkoleniach i spotkaniach;

 • prezentowania wzorowej postawy katolika, Polaka i KSM-owicza;

 • dbania o dobry wizerunek Stowarzyszenia.

§13

Zastępowy posiada odznakę. Składa się ona z odznaki członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
z poziomą, białą belką, na której znajduje się tytuł – Zastępowy. Prezydium Krajowej Rady ma wyłączne prawo dystrybuowania odznaki zastępowego.

§14

W przypadku niewywiązywania się przez zastępowego ze swoich obowiązków Kierownictwo może:

 • wystosować pisemne upomnienie;

 • odebrać misję zastępowego odpowiednią uchwałą, po wcześniejszym upomnieniu.

§15

Zastępowy bez misji zastępowego ma prawo do:

 • posługiwania się tytułem zastępowego i legitymacją członkowską z odpowiednią adnotacją;

 • noszenia odznaki zastępowego.

§16

1. W przypadku publicznego odstąpienia od wiary katolickiej, zerwania wspólnoty kościelnej, podlegania ekskomunice nałożonej lub deklarowanej (kan. 316 § 2 KPK) następuje natychmiastowe zakończenie misji zastępowego oraz po odpowiedniej uchwale Kierownictwa Oddziału odebranie tytułu zastępowego.

2. W przypadku prezentowania zachowań niezgodnych z dekalogiem Kościoła i KSM-owicza następuje natychmiastowe zawieszenie misji zastępowego oraz po odpowiedniej uchwale Kierownictwa Oddziału odebranie tytułu zastępowego.

§17

Zastępowy, którego dotyczy §16 pkt 2 bezzwłocznie zostaje poinformowany o zastrzeżeniach do jego postępowania. Ma on prawo do złożenia wyjaśnień w ciągu 3 dni od momentu otrzymania informacji. Po upływie określonego czasu Kierownictwo podejmuje stosowną decyzję, co może skutkować zakończeniem misji zastępowego oraz odebraniem tytułu zastępowego.

§18

Zastępowi pełniący posługę w momencie wejścia w życie postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są złożyć pisemną prośbę do Zarządu Diecezjalnego o wydanie im odznaki zastępowego – o ile nie pełnią posługi lidera bądź instruktora – oraz o dokonanie wpisu do legitymacji potwierdzającego odbyty kurs zastępowego, a także prośbę do Kierownictwa Oddziału/Koła o wpis do legitymacji potwierdzający aktualnie pełnioną posługę.