Regulamin Zarządu Diecezjalnego i Kierownictwa Oddziału / Koła - PDF

REGULAMIN ZARZĄDU DIECEZJALNEGO I KIEROWNICTWA ODDZIAŁU / KOŁA

DZIAŁ I
ZARZĄD DIECEZJALNY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Zarząd Diecezjalny zwany dalej Zarządem działa na podstawie Statutu i Regulaminów KSM.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§2

Prezes, wiceprezes i skarbnik muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim Oddziału / Koła.

§3

W realizacji swoich zadań Zarząd podlega biskupowi diecezjalnemu i Zjazdowi Diecezjalnemu oraz Krajowej Radzie Stowarzyszenia w zakresie realizacji jej uchwał

Reprezentantem biskupa jest Diecezjalny Ksiądz Asystent, który czuwa nad zgodnością działalności stowarzyszenia z nauczaniem Kościoła i Statutem oraz informuje władze Kościelne o działalności Stowarzyszenia.

Działalność Zarządu w zakresie realizacji polityki finansowej Stowarzyszenia podlega skwitowaniu (absolutorium) udzielanemu corocznie przez Zjazd Diecezjalny.

§4

Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia. Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa odrębny regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział II
Tryb pracy Zarządu

§5

Biskup Diecezjalny zatwierdza plan pracy Stowarzyszenia.

Zarząd przedkłada Biskupowi Diecezjalnemu roczne sprawozdanie z pracy Stowarzyszenia w diecezji.

§6

Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani do brania czynnego udziału w jego pracach.

Prezes po zasięgnięciu opinii asystenta kościelnego może zwrócić się do biskupa o zawieszenie lub odwołanie członka Zarządu, który uchyla się od udziału w pracach Zarządu lub swoimi działaniami naraża na szwank dobro Kościoła lub Stowarzyszenia.

§7

Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§8

Diecezjalny ksiądz Asystent ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym w sprawach organizacyjnych i decydującym w sprawach wiary i moralności. Diecezjalny Ksiądz Asystent ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

§9

Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał.

W sprawach nie cierpiących zwłoki prezes wydaje zarządzenia.

Zarządzenie traci moc wiążącą, jeżeli nie zostało zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Uchwały i zarządzenia są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które zostają tylko odnotowane w protokole obrad.

Rozdział III
Organy Zarządu

§10

Prezes Zarządu organizuje pracę, kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

Do zadań prezesa należą w szczególności:

 • kierowanie pracą Zarządu;

 • razem ze skarbnikiem, składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w sprawach finansowych;

 • zwoływanie posiedzeń Zarządu;

 • przewodniczenie obradom Zarządu, Rady Diecezjalnej oraz Zjazdu Diecezjalnego;

 • zasiadanie w Krajowej Radzie Stowarzyszenia;

 • nadzorowanie wykonania uchwał i zarządzeń;

 • podpisywanie korespondencji i dokumentów Stowarzyszenia;

 • egzekwowanie obowiązków Oddziału / Koła.

§11

Wiceprezes Zarządu wykonuje zadania powierzone mu przez prezesa, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.

Wiceprezes sprawuje funkcję prezesa w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.

§12

Sekretarz Zarządu w uzgodnieniu z prezesem kieruje Biurem Stowarzyszenia i załatwia sprawy bieżące.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 • organizacja posiedzeń Zarządu, Rady Diecezjalnej i Zjazdu Diecezjalnego;

 • prowadzenie ewidencji uchwał i zarządzeń;

 • prowadzenie książek protokołów i dziennika korespondencji;

 • prowadzenie rejestru członków;

 • prowadzenie kroniki diecezjalnej.

§13

Zastępca sekretarza Zarządu wykonuje zadania powierzone mu przez sekretarza, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami. Zastępca sekretarza sprawuje funkcję sekretarza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.

§14

Skarbnik Zarządu w porozumieniu z prezesem kieruje gospodarką finansową Stowarzyszenia.

Do zadań skarbnika należy w szczególności:

 • razem z prezesem, składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczenia woli w sprawach finansowych;

 • prowadzenie ksiąg przychodów i wydatków;

 • czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych, za co osobiście odpowiada.

§15

Do zadań członków Zarządu należy w szczególności:

 • udział w posiedzeniach Zarządu;

 • realizacja zadań wynikających z uchwał i zarządzeń.

§16

Zarząd może, w drodze uchwały, powoływać odpowiedzialnych przed Zarządem pełnomocników oraz stałe lub doraźne komisje lub sekcje, ustalając przedmiot ich działania, kompetencje oraz skład osobowy.

§17

Zarząd może zwoływać Radę Diecezjalną składającą się z prezesów Oddziałów/Kół oraz księży asystentów.

Rada Diecezjalna jest organem doradczym i opiniodawczym.

DZIAŁ II
KIEROWNICTWO ODDZIAŁU / KOŁA

§18

Jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej, do Kierownictwa Oddziału / Koła, zwanym dalej Kierownictwem stosuje się odpowiednio przepisy o Zarządzie.

Tam, gdzie w dziale wcześniejszym jest mowa o:

 • biskupie diecezjalnym, przepis dotyczy proboszcza parafii;

 • Zjeździe Diecezjalnym, przepis dotyczy Walnego Zebrania Oddziału / Koła;

 • Krajowej Radzie Stowarzyszenia, przepis dotyczy Zarządu Diecezjalnego.

§19

Nie można łączyć członkostwa w Kierownictwie Oddziału / Koła z członkostwem w Komisji Rewizyjnej Oddziału / Koła.

§20

Do Kierownictwa nie mają zastosowania: §2, §4, §17.

DZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przeznaczonym dla jego uchwalenia.

§22

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Krajową Radę.