Regulamin przekazania darowizny pieniężnej

Regulamin przekazywania darowizn pieniężnych dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „regulaminem”) określa zasady przekazywania darowizn pieniężnych dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (dalej zwanego „KSM”) z siedzibą w Warszawie, 00-246, przy ul. Miodowej 17/19 (NIP: 6761736597, REGON 040089233 ).

 2. Strona internetowa KSM (dalej zwana „stroną internetową”) jest dostępna pod adresem: ksm.org.pl.

 3. Regulamin ma zastosowanie tylko do darowizny pieniężnej (dalej zwanej „darowizną”).

 4. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie KSM.

 5. Polityka prywatności KSM (dalej zwana „polityką prywatności”) znajduje się na stronie internetowej.

 6. Rachunek bankowy KSM (dalej zwany „rachunkiem”) jest prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. Numer rachunku to: 76 1090 1030 0000 0001 0986 8503.

Rozdział II
Darczyńca

 1. Darczyńcą KSM (dalej zwanym „Darczyńcą”) może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 2. Darczyńca przekazuje darowiznę dobrowolnie.

 3. Darczyńca nie może żądać korzyści wynikającej z przekazania darowizny.

 4. Darczyńca jest zobowiązany do zapoznania się z z treścią Regulaminu i jego przestrzegania.

 5. Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez KSM zgodnie z istniejącym prawem oraz polityką prywatności w celu przekazania darowizny.

 6. Darczyńca podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, lecz jest to wymagane do przekazania darowizny.

Rozdział III
Darowizna

 1. Darowiznę można przekazać przelewem internetowym lub wpłatą w banku, lub przekazem pocztowym na rachunek KSM z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”.

 2. Darowiznę można również przekazać za pośrednictwem serwisu Tpay należącego do Krajowego Integratora Płatności S. A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000412357).

 3. Szczegóły dotyczące procesu przekazywania darowizny (w tym prowizje) określają regulaminy operatorów, za pośrednictwem których Darczyńca przekazuje darowiznę.

 4. Darowizna można być jednorazowa lub cykliczna.

 5. Darowizna jest używana zgodnie z celami statutowymi.

 6. Darowizna może być odliczona od podatku od osób fizycznych, ponieważ KSM jest kościelną osobą prawną.

Rozdział IV
Ochrona danych osobowych

 1. KSM zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z istniejącym prawem oraz polityką prywatności.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i pytania związane z Regulaminem oraz przekazywaniem darowizny należy kierować
  na adres mailowy: biuro@ksm.org.pl.

 2. KSM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny w każdym czasie.

 3. Zmiany, o których mowa w poprzednim punkcie, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców
  i KSM przed wejściem zmian w życie.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawne.

 5. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy dla siedziby KSM.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dn. 07.05.2020 r.