Regulamin Organów Ogólnopolskich KSM - PDF

REGULAMIN

ORGANÓW OGÓLNOPOLSKICH

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa organizację, zadania i tryb działania Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (zwanej dalej Krajową Radą), Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (zwanym dalej Prezydium), Krajowej Komisji Rewizyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (zwanej dalej Krajową Komisją Rewizyjną) i innych organów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działających na szczeblu ogólnopolskim.

§ 2

Krajowa Rada, Prezydium, Krajowa Komisja Rewizyjna i inne organy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działające na szczeblu ogólnopolskim w swoich czynnościach kierują się Statutem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz niniejszym Regulaminem.

§ 3

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Statucie, rozumie się przez to Statut Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Statucie Diecezjalnym, rozumie się przez to Statut Stowarzyszenia Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Stowarzyszeniu Diecezjalnym, rozumie się przez to Stowarzyszenie Diecezjalne Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży

Rozdział II

Zebranie Krajowej Rady

§ 4

1. Skład oraz zadania Krajowej Rady określa Statut.

2. Krajowa Rada obraduje podczas Zebrania Krajowej Rady (zwanego dalej Zebraniem), które odbywa się także w ramach Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

§ 5

1. Pełnoprawnymi uczestnikami Zebrań są członkowie Krajowej Rady.

2. Prezes Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Członek Zarządu Diecezjalnego Delegat na Krajową Radę mogą upoważnić innego członka Zarządu Diecezjalnego, każdy za siebie, do głosowania podczas Zebrania.

3. Księża Asystenci uczestniczą w Zebraniach z kompetencjami jakie daje Statut oraz Statut Diecezjalny.

4. Instruktorzy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (zwani dalej Instruktorami) uczestniczą w Zebraniach z kompetencjami określonymi odrębnym Regulaminem.

5. W Zebraniach mogą brać udział także inne osoby, zaproszone do udziału przez Prezydium.

§ 6

1. Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży to Zebranie, w którym prawo do udziału mają uczestnicy Zebrania Krajowej Rady, o których mowa w § 5 Regulaminu oraz członkowie Stowarzyszeń Diecezjalnych wyznaczeni przez Zarządy Diecezjalne.

2. Ogólnopolskie Sesje Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zwołuje się w celu wymiany myśli z przedstawicielami Zarządów Diecezjalnych, przedstawienia przez nich propozycji inicjatyw oraz omówienia bieżących problemów Stowarzyszeń Diecezjalnych.

§ 7

1. Obrady Krajowej Rady w czasie Zebrania są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich 50%+1 Stowarzyszeń Diecezjalnych do tego uprawnionych.

2. Za uprawnione Stowarzyszenie Diecezjalne, o którym mowa w pkt 1 uważa się Stowarzyszenie Diecezjalne, którego Zarząd Diecezjalny złożył sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły oraz ma uregulowane składki na poziomie ogólnopolskim.

§ 8

Zebranie Krajowej Rady prowadzi Przewodniczący Prezydium lub wyznaczony przez niego członek Prezydium.

§ 9

1. Dyskusję w czasie Zebrania Krajowej Rady prowadzi Przewodniczący Prezydium lub osoba przez niego wyznaczona według zgłoszeń na liście mówców.

2. Podczas dyskusji każdy zgłaszający chęć zabrania głosu ma prawo do jednej wypowiedzi.

3. Wyjątkiem jest prawo do repliki, przysługujące mówcy w celu odparcia zarzutów. Prawo to przysługuje tylko raz w stosunku do danej wypowiedzi, chyba że prowadzący dyskusję wyrazi zgodę na kolejne zabranie głosu.

4. Prowadzący dyskusję ma prawo ograniczyć czas dyskusji, co może wiązać się z odmową udzielenia głosu kolejnym zgłoszonym na listę mówców.

Rozdział III

Protokoły z Zebrania Krajowej Rady

§ 10

1. Z Zebrania sporządza się protokół. Protokoły sporządza Sekretarz Prezydium, a w przypadku jego nieobecności- osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Prezydium.

2. Protokół sporządza się w toku Zebrania.

3. Protokół z Zebrania zostaje udostępniony Krajowej Radzie w sposób zwyczajowo przyjęty i zatwierdzony na najbliższym Zebraniu.

4. Protokół powinien zawierać:

 • numer, datę i miejsce Zebrania oraz numery uchwał;

 • stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania;

 • nazwiska obecnych uczestników Zebrania oraz zaproszonych gości;

 • stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;

 • porządek Zebrania;

 • przebieg Zebrania, streszczenie przemówień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych uchwał;

 • czas trwania Zebrania.

5. Protokół podpisuje prowadzący Zebrania oraz sporządzający protokół.

Rozdział IV

Tryb zwołania Zebrania

§ 11

1. Zebranie zwołuje Prezydium w formie zarządzenia. Prawo zwołania Zebrania ma również 1/5 Prezesów Zarządów Diecezjalnych uprawnionych Stowarzyszeń Diecezjalnych, jeśli po złożeniu przez nich pisemnego wniosku do Prezydium o zwołanie Zebrania, zaopatrzonego w podpisy wnioskujących, Prezydium w ciągu 14 dni nie zwoła Zebrania.

2. Zebranie powinno odbyć się co najmniej dwa razy w roku, w miejscu wyznaczonym przez zwołującego.

§ 12

Dopuszcza się zwołanie Zebrania w formie online, za pośrednictwem internetowych platform komunikacji.

Rozdział V

Uchwały Krajowej Rady

§ 13

1. Decyzje Krajowej Rady zapadają w formie uchwał, zgodnie z §24 pkt 4 Statutu.

§ 14

1. Inicjatywę uchwałodawczą ma Prezydium, pięciu Prezesów Zarządów Diecezjalnych uprawnionych Stowarzyszeń Diecezjalnych, piętnastu Instruktorów, dwudziestu członków Krajowej Rady reprezentujących uprawnione Stowarzyszenia Diecezjalne oraz stu członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

2. Projekt uchwały powinien zostać podany do wiadomości Krajowej Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej na siedem dni przed dniem głosowania.

§ 15

1. Uchwały powinny zawierać przede wszystkim:

 • numer, datę i tytuł;

 • podstawę wydania;

 • określenie zadań i w miarę możliwości środków ich realizacji;

 • określenie osób odpowiedzialnych za wykonanie;

 • termin wejścia w życie oraz termin realizacji lub czas obowiązywania.

2. Uchwały podpisuje prowadzący Zebranie oraz protokołujący.

3. Uchwały dotyczące zagadnień formacji religijnej, spraw wiary i moralności wymagają kontrasygnaty Asystenta Generalnego.

4. Oryginały uchwał przechowuje się wraz z protokołami z Zebrań.

§ 16

1. Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą członkowie Krajowej Rady mogą zgłaszać poprawki do uchwały.

2. Poprawki uchwały dotyczące kwestii merytorycznych wymagają przyjęcia przez Krajową Radę poprzez głosowanie.

3. Głosowanie nad poprawkami o których mowa w pkt. 2 odbywa się w sposób jawny.

4. Do wprowadzenia w projekcie uchwały poprawek językowych, gramatycznych, interpunkcyjnych i innych oczywistych pomyłek pisarskich wystarczy zgoda Przewodniczącego Prezydium.

§ 17

1. Krajowa Rada może podejmować uchwałę również w formie obiegowej, tj. poza Zebraniem w formie elektronicznej.

2. Prezydium przedstawia Krajowej Radzie w sposób zwyczajowo przyjęty projekt uchwały wraz z zarządzeniem o głosowaniu w formie obiegowej oraz instrukcją przesyłania głosów wraz z terminem zakończenia głosowania.

3. Po upływie czasu na głosowanie, Prezydium informuje w sposób zwyczajowo przyjęty o wynikach głosowania.

Rozdział VI

Głosowanie Krajowej Rady

§ 18

1. W głosowaniu biorą udział tylko osoby będące pełnoprawnymi uczestnikami Zebrania.

2. Głosowanie odbywa się oraz wnioski przyjmuje się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, z uwzględnieniem §7, w obecności Asystenta Generalnego.

§ 19

1. Głosowanie nad wnioskami jest jawne, chyba, że w drodze uchwały zostanie utajnione.

2. Podczas zebrań online, głosowanie może odbywać się za pośrednictwem przystosowanych do tego bezpiecznych narzędzi, które umożliwiają także głosowanie tajne.

3. Komisję Skrutacyjną w czasie głosowania stanowi Prezydium, z wyjątkiem głosowania podczas wyborów do Prezydium.

Rozdział VII

Organizacja Prezydium

§ 20

Skład oraz zadania Prezydium określa Statut.

§ 21

1. Pracami Prezydium kieruje Przewodniczący Prezydium.

2. Prezydium wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Prezydium. Organizację i zasady funkcjonowania Biura określają przepisy odrębne.

§ 22

1. Działalność Prezydium podlega ocenie Krajowej Rady, wyrażonej poprzez coroczne głosowanie obejmujące zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz udzielenie absolutorium

2. Konsekwencją nieudzielenia absolutorium Prezydium jest jego odwołanie z jednoczesnym wyborem nowego Prezydium na tym samym zebraniu. Członkowie Prezydium, które nie uzyskało absolutorium, mogą ponownie kandydować.

Rozdział VIII

Wybory do Prezydium

§ 23

1. Prezydium wyznacza termin wyborów oraz termin i sposób zgłaszania kandydatów do Prezydium.

2. W przypadku braku zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów, Prezydium w ciągu 7 dni od upływu terminu na zgłoszenia kandydatów do Prezydium wyznacza kolejny termin wyborów oraz termin i sposób zgłaszania kandydatów do Prezydium.

§ 24

1. Kandydatury do wyborów może zgłaszać każdy członek Krajowej Rady Stowarzyszenia.

2. Możliwe jest też zgłoszenie siebie.

§ 25

1. Nie można łączyć członkostwa w Prezydium z członkostwem w Krajowej Komisji Rewizyjnej.

2. Niedopuszczalne jest kandydowanie do Prezydium małżonka członka Krajowej Komisji Rewizyjnej lub kandydowanie do Krajowej Komisji Rewizyjnej małżonka członka Prezydium.

§ 26

Głosowanie w wyborach jest tajne. Może być jawne tylko za jednomyślną zgodą uprawnionych.

§ 27

1. Wybrać można tylko osobę, która wcześniej wyraziła zgodę na udział w wyborach.

2. Wybór nieobecnych jest dozwolony, o ile udowodni się, że osoba nieobecna wyraziła zgodę na bycie kandydatem.

§ 28

Wybór ponowny do Prezydium jest dozwolony.

§ 29

1. Krajowa Rada wybiera członków Prezydium zwykłą większością głosów.

2. Ustępujące Prezydium wybiera spośród Krajowej Rady trzech członków Komisji Skrutacyjnej. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej mogą zgłaszać członkowie Krajowej Rady.

3. Ustępujące Prezydium wybiera osobę prowadzącą wybory.

§ 30

Kandydować może członek Stowarzyszenia, który:

 1. ukończył osiemnaście lat;

 2. przez minimum dwa lata służył na rzecz Stowarzyszenia, jako członek Prezydium, Krajowej Komisji Rewizyjnej Instruktor, albo przez minimum dwa lata służył na rzecz Stowarzyszenia Diecezjalnego jako członek Zarządu Diecezjalnego, Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej lub Lider;

 3. wystąpił do Prezydium oraz Asystenta Generalnego lub Zarządu Diecezjalnego oraz Asystenta Diecezjalnego o opinię i załączył je do zgłoszenia kandydatury;

 4. załączył do zgłoszenia kandydatury CV oraz List Motywacyjny.

§ 31

1. Wybory przeprowadza się w dwóch turach: w I turze wybierany jest przewodniczący, w II turze wybierani są pozostali członkowie Prezydium. Kandydat, który nie został wybrany w I turze wyborów, ma prawo kandydowania w II turze.

2. Krajowa Rada podejmuje uchwałę o wyborze członków Prezydium.

§ 32

1. Przed przystąpieniem do głosowania w kolejnych turach, każdy z kandydatów prezentuje swoją osobę, a po krótkiej autoprezentacji każdy z członków Krajowej Rady ma prawo zadać maksymalnie dwa pytania każdemu z kandydatów.

2. Prowadzący wybory może ustalić czas autoprezentacji, jak również w dowolnym czasie zakończyć etap zadawania pytań kandydatowi, przy uwzględnieniu równego traktowania wszystkich kandydatów.

§ 33

1. Przewodniczący Prezydium po konsultacji z Asystentem Generalnym wybiera dwóch zastępców spośród osób wybranych w II turze wyborów.

2. Przewodniczący Prezydium rozdziela funkcje Skarbnika Prezydium oraz Sekretarza Prezydium pomiędzy pozostałe dwie osoby wybrane w II turze wyborów, z uwzględnieniem sugestii i predyspozycji tych osób oraz po konsultacji z Asystentem Generalnym.

3. Dopuszcza się zamianę funkcji pomiędzy członkami Prezydium w trakcie trwania kadencji Prezydium. Zamiana funkcji jest możliwa na wniosek każdego z członków Prezydium, za zgodą Przewodniczącego i dwóch innych członków Prezydium.

4. Zamianę funkcji podejmuje się w formie uchwały.

§ 34

Prezydium na pierwszym posiedzeniu podejmuje uchwałę dotyczącą podziału funkcji pomiędzy członków Prezydium.

§ 35

Regulacje § 23 – § 34 stosuje się odpowiednio do wyborów uzupełniających.

Rozdział IX

Posiedzenie Prezydium

§ 36

1. Prezydium obraduje na posiedzeniach prowadzonych przez Przewodniczącego.

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Prezydium, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

3. Posiedzenie może zwołać również co najmniej dwóch członków Prezydium w formie pisemnego wniosku skierowanego do Przewodniczącego oraz powiadomienia pozostałych członków Prezydium.

4. Prezydium powinno obradować przynajmniej raz w miesiącu.

5. Posiedzenia Prezydium mogą odbywać się również za pośrednictwem internetowych form komunikacji.

5. W posiedzeniach Prezydium mogą uczestniczyć także osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub innego członka Prezydium za uprzednią zgodą Przewodniczącego Prezydium.

§ 37

Obrady Prezydium w czasie posiedzeń są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej trzech jego członków.

Rozdział X

Protokoły z posiedzenia Prezydium

§ 38

1. Z każdego posiedzenia Prezydium Sekretarz Prezydium sporządza protokół. W przypadku jego nieobecności, protokół sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.

2. Protokół sporządza się w toku posiedzenia. Protokół z posiedzenia powinien być udostępniony wszystkim członkom Prezydium i przyjęty na najbliższym posiedzeniu.

3. Protokół powinien zawierać:

 • numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał;

 • stwierdzenie prawomocności obrad;

 • nazwiska obecnych uczestników posiedzenia oraz zaproszonych gości;

 • stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;

 • planowany porządek posiedzenia;

 • przebieg posiedzenia oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków;

 • czas trwania posiedzenia.

4. Protokół podpisuje prowadzący posiedzenie oraz sporządzający protokół.

Rozdział XI

Uchwały Prezydium

§ 39

1. Decyzje Prezydium zapadają w formie uchwał.

2. Decyzje mniejszej rangi, tzn. o charakterze proceduralnym zapadają w formie zarządzeń.

§ 40

1. Inicjatywę uchwałodawczą ma Przewodniczący Prezydium lub co najmniej dwóch członków Prezydium.

2. Projekt uchwały powinien zostać podany do wiadomości wszystkich członków Prezydium w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej na 7 dni przed dniem głosowania.

3. Głosowanie odbywa się oraz wnioski przyjmuje się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, z uwzględnieniem §37, w obecności Asystenta Generalnego.

§ 41

1. Uchwały powinny zawierać przede wszystkim:

 • numer, datę i tytuł;

 • podstawę wydania;

 • określenie zadań i w miarę możliwości środków ich realizacji;

 • określenie osób odpowiedzialnych za wykonanie;

 • termin wejścia w życie oraz termin realizacji lub czas obowiązywania.

2. Uchwały podpisuje Przewodniczący Prezydium i Sekretarz Prezydium.

3. Uchwały dotyczące zagadnień formacji religijnej, spraw wiary i moralności wymagają kontrasygnaty Asystenta Generalnego

4. Oryginały uchwał przechowuje się wraz z protokołami z posiedzeń.

§ 42

Prezydium o podjętych uchwałach informuje Krajową Radę korespondencyjnie, za pośrednictwem zwyczajowo przyjętej formy lub podczas Zebrań.

Rozdział XII

Organizacja Krajowej Komisji Rewizyjnej

§ 43

Skład oraz zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej określa Statut.

Rozdział XIII

Wybory do Krajowej Komisji Rewizyjnej

§ 44

W wyborach do Krajowej Komisji Rewizyjnej uprawnieni do głosowania głosują na trzech ze zgłoszonych kandydatów.

§ 45

Członkostwa w Krajowej Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Prezydium oraz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

§ 46

Do wyborów Krajowej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 23 – § 30 oraz § 32, § 34 – § 35 Regulaminu.

§ 47

1. Do Krajowej Komisji Rewizyjnej wybrani zostają trzej kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

2. Krajowa Rada podejmuje uchwałę o wyborze członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 48

1. Osoba z najwyższą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej.

2. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej rozdziela pomiędzy dwie pozostałe osoby funkcje o których mowa w § 27 Statutu.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę o ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej.

Rozdział XIV

Tryb pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej

§ 49

Podmiotem kontrolowanym przez Krajową Komisję Rewizyjną jest Prezydium.

§ 50

1. Krajowa Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach.

2. W celu realizacji zadań, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie co najmniej raz na trzy miesiące.

3. O terminie posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej Przewodniczący informuje pozostałych członków Krajowej Komisji Rewizyjnej najpóźniej na 7 dni przed dniem posiedzenia.

4. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się również w formie online.

5. Obrady Komisji Rewizyjnej są prawomocne, gdy obecnych jest dwóch jej członków.

§ 51

Pracami Krajowej Komisji Rewizyjnej kieruje oraz prowadzi jej posiedzenia Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 52

1. O terminie planowanej kontroli Krajowa Komisja Rewizyjna zawiadamia Prezydium co najmniej 14 dni wcześniej.

2. Z przyczyn obiektywnych, na wniosek ustny lub pisemny Przewodniczącego Prezydium, każdorazowy termin planowanej kontroli może zostać przeniesiony.

3. Razem z informacją o planowanej kontroli Krajowa Komisja Rewizyjna zobowiązana jest wskazać jakie dokumenty będą podlegały kontroli.

§ 53

Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzać kontrolę bez uprzedzenia, tylko w sytuacji uzasadnionego podejrzenia o poważnym zaniedbaniu Prezydium w przedmiocie podlegającym kontroli.

§ 54

W celu realizacji zadań Krajowa Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności finansowej i statutowej Prezydium co najmniej dwa razy w roku.

§ 55

Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:

 1. zgodność podejmowanych przez Prezydium działań ze Statutem, regulaminami i decyzjami władz Stowarzyszenia;

 2. stopień kierowania się w tych działaniach gospodarnością, celowością, rzetelnością.

Rozdział XV

Protokoły i sprawozdania z obrad Krajowej Komisji Rewizyjnej

§ 56

1. Z każdego posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej, Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej sporządza protokół.

2. Protokół sporządza się w toku posiedzenia.

3. Protokół z posiedzenia winien być udostępniony Krajowej Komisji Rewizyjnej i przyjęty na najbliższym posiedzeniu.

§ 57

1. Protokół powinien zawierać:

 • numer, datę i miejsce posiedzenia;

 • stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

 • nazwiska obecnych członków;

 • stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;

 • planowany porządek posiedzenia;

 • przebieg posiedzenia;

 • czas trwania posiedzenia.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 58

1. Wyniki kontroli Krajowa Komisja Rewizyjna przedstawia w sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli.

2. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli powinno zawierać:

 • numer i datę przeprowadzonej kontroli;

 • wykaz kontrolowanych dokumentów;

 • stan faktyczny wynikający z kontrolowanych dokumentów;

 • wnioski i ocena działalności Prezydium;

 • zalecenia i uwagi;

3. Sprawozdanie podpisuje Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 59

1. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przedstawia się Prezydium.

2. Prezydium, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z przeprowadzonej kontroli, ma prawo ustosunkować się do niego i złożyć w formie pisemnej dodatkowe wyjaśnienia.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna przedstawia Krajowej Radzie sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przed głosowaniem nad udzieleniem Prezydium absolutorium. Jeśli Prezydium skorzystało z prawa, o którym w pkt. 2, powinno to zostać przedstawione Krajowej Radzie przez Przewodniczącego Prezydium przed głosowaniem nad udzieleniem Prezydium absolutorium.

 

Rozdział XVI

Sekcje i inne organy działające przy Prezydium i Krajowej Radzie

§ 60

Sekcje działające przy Prezydium lub Krajowej Radzie powstają oraz zostają odwołane na wniosek Prezydium, pięciu Prezesów Zarządów Diecezjalnych uprawnionych Stowarzyszeń Diecezjalnych, piętnastu Instruktorów, dwudziestu członków Krajowej Rady reprezentujących uprawnione Stowarzyszenia Diecezjalne lub stu członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

§ 61

1. Sekcje działające przy Krajowej Radzie powstają na mocy uchwały Krajowej Rady.

2. Sekcje działające przy Prezydium powstają na mocy uchwały Prezydium.

3. Ten sam organ ma prawo odwołać sekcję.

§ 62

Sekcje działające przy Krajowej Radzie lub Prezydium za swoje działania odpowiadają przed Krajową Radą.

§ 63

1. Sekcje prowadzi Kierownik Sekcji.

2. Kierownika Sekcji wybiera organ powołujący.

3. Kierownikiem Sekcji może zostać zastępowy, lider lub Instruktor. Inne wymagania co do osoby sprawującej funkcję Kierownika Sekcji może określić Regulamin danej Sekcji.

4. Obowiązkiem Kierownika Sekcji jest przedstawienie przynajmniej raz w roku sprawozdania z jej działalności, podczas Zebrania Krajowej Rady. Inne obowiązki Kierownika Sekcji określa Regulamin danej Sekcji.

§ 64

Organizację, tryb działania, sposób przedstawiania organowi powołującemu swojego działania oraz kontrolę Sekcji określa Regulamin Sekcji, stanowiący załącznik do uchwały o powołaniu, chyba że uchwała stanowi inaczej.

§ 65

Regulacje § 60 ­­– § 64 stosuje się odpowiednio do innych organów działających przy Prezydium.

Rozdział XVII

Postanowienia końcowe

§ 66

Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przeznaczonym dla jego uchwalenia.

§ 67

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Krajową Radę i zatwierdzenia przez Asystenta Generalnego.