Ogólny Lidera - PDF

REGULAMIN LIDERA
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

Rozdział pierwszy

Postanowienia ogólne

§1

Liderem jest członek lub członek senior Stowarzyszenia, który po odpowiednim przygotowaniu
i mianowaniu przez Zarząd Diecezjalny posiada prawo prowadzenia szkoleń na poziomie
diecezji. Lider wspiera Zarząd Diecezjalny w działaniach. (Statut KSM, Rozdz. 3, par 22. pkt 6)

§2

W realizacji swoich zadań Lider podlega Zarządowi Diecezjalnemu.

Rozdział drugi

Tryb przyjęcia do grona liderów

§3

Członek może ubiegać się o mianowanie na lidera, składając prośbę pisemnie bądź w formie elektronicznej.

§4

W celach rekrutacyjnych przed rozpoczęciem szkoleń kandydat na lidera zobowiązany jest dostarczyć Zarządowi Diecezjalnemu następujące dokumenty:

 • kopię legitymacji członkowskiej;

 • Curriculum Vitae z uwzględnieniem motywacji do wstąpienia do grona Liderów;

 • opinię Asystenta Oddziału/Koła;

 • opinię Kierownictwa Oddziału/Koła z wyszczególnieniem realizowanych przez kandydata form wsparcia Kierownictwa Oddziału/Koła.

§5

Po zakwalifikowaniu kandydat na lidera musi:

 • ukończyć kurs liderski. Zarząd Diecezjalny przygotowuje kurs liderski na podstawie wytycznych przyjętych przez Krajową Radę. Jeśli w diecezji nie odbywa się kurs, Zarząd Diecezjalny zobowiązany jest do umożliwienia kandydatom wzięcia w nim udziału w miejscu, gdzie jest on realizowany.

 • odbyć praktykę lidera pod opieką lidera z co najmniej rocznym stażem bądź członka Zarządu.

 • zdać egzamin liderski.

Rozdział trzeci

Tryb pracy oraz prawa i obowiązki lidera

§6

1. Umocowanie do korzystania z praw i wykonywania obowiązków lidera, zwane dalej misją liderską, nadawane jest na mocy uchwały Zarządu Diecezjalnego. Koniecznym dopełnieniem aktu mianowania jest obrzęd posłania liderskiego, który rozpoczyna posługę lidera.

2. Uchwała wydawana przez Zarząd Diecezjalny nadaje liderowi misję liderską na czas roku formacyjnego.

3. W celu nadania kolejnej misji liderskiej, lider może ubiegać się o nią, kierując pisemny wniosek do Zarządu Diecezjalnego.

§7

Lider ma prawo do:

 • prowadzenia szkoleń na szczeblu diecezjalnym;

 • uczestnictwa w Zjazdach Diecezjalnych;

 • uczestnictwa w spotkaniach organizowanych na szczeblu diecezjalnym;

 • posługiwania się tytułem lidera i legitymacją członkowską z odpowiednią adnotacją;

 • noszenia odznaki liderskiej;

 • przedstawiania propozycji działań mających na celu rozwój Stowarzyszenia, Zarządowi Diecezjalnemu;

 • kierowania sekcjami powołanymi przy Zarządzie Diecezjalnym;

 • bycia opiekunem praktyki lidera i zastępowego.

§8

Lider ma obowiązek:

 • prowadzenia z najwyższą starannością spotkań zleconych przez Zarząd Diecezjalny;

 • dbania o swój rozwój duchowy;

 • uczestnictwa w organizowanych dla liderów szkoleniach i spotkaniach;

 • prezentowania wzorowej postawy katolika, Polaka i KSM-owicza;

 • dbania o dobry wizerunek Stowarzyszenia.

§9

Lider posiada odznakę. Składa się ona z odznaki członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
z poziomą, niebieską belką, na której znajduje się tytuł – Lider. Prezydium Krajowej Rady ma wyłączne prawo dystrybuowania odznaki liderskiej.

§10

W przypadku niewywiązywania się przez Lidera ze swoich obowiązków Zarząd Diecezjalny może:

 • wystosować pisemne upomnienie;

 • odebrać liderowi misję liderską – po wcześniejszym wystosowaniu upomnienia.

§11

Lider bez misji liderskiej ma prawo do:

 • posługiwania się tytułem lidera i legitymacją członkowską z odpowiednią adnotacją;

 • noszenia odznaki liderskiej.

§12

1. W przypadku publicznego odstąpienia od wiary katolickiej, zerwania wspólnoty kościelnej, podlegania ekskomunice nałożonej lub deklarowanej (kan. 316 § 2 KPK) następuje natychmiastowe zakończenie misji liderskiej oraz po odpowiedniej uchwale Zarządu Diecezjalnego odebranie tytułu lidera.

2. W przypadku prezentowania zachowań niezgodnych z dekalogiem Kościoła i KSM-owicza następuje natychmiastowe zawieszenie misji liderskiej oraz po odpowiedniej uchwale Zarządu Diecezjalnego odebranie tytułu lidera.

§13

Lider, którego dotyczy §12 pkt 2 bezzwłocznie zostaje poinformowany o zastrzeżeniach do jego postępowania. Ma on prawo do złożenia wyjaśnień w ciągu 3 dni od momentu otrzymania informacji. Po upływie określonego czasu Zarząd Diecezjalny podejmuje stosowną decyzję, co może skutkować zakończeniem misji liderskiej oraz odebraniem tytułu lidera.

§14

Liderzy powołani przed wprowadzeniem postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są złożyć pisemną prośbę do Zarządu Diecezjalnego o wydanie im odznaki liderskiej – o ile nie pełnią posługi instruktora – oraz o dokonanie odpowiedniego wpisu do legitymacji.