Regulamin Krajowej Rady - PDF

REGULAMIN KRAJOWEJ RADY

§1

Pełnoprawnymi uczestnikami obrad Krajowej Rady są: prezesi zarządów, delegaci na Krajową Radę lub osoby przez nich upoważnione.

Księża asystenci uczestniczą w obradach z kompetencjami, jakie daje Statut.

Obrady są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich 50%+1 diecezji do tego uprawnionych.

§2

Obrady prowadzi Przewodniczący Prezydium lub wyznaczony przez niego członek Prezydium.

Obrady są protokołowane przez Sekretarza Prezydium.

§3

W głosowaniu biorą udział tylko osoby do tego uprawnione.

Głosowanie odbywa się oraz wnioski przyjmuje się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§4

Głosowanie nad wnioskami jest jawne, chyba, że w drodze uchwały zostanie utajnione.

§5

Kandydatury przy wyborach może zgłaszać każdy uprawniony do głosowania.

Głosowanie przy wyborach jest tajne. Może być jawne tylko za jedno-myślną zgodą uprawnionych.

Wybór nieobecnych jest dozwolony. Wybór ponowny jest dozwolony.

Wybrać można tylko osobę, która wcześniej wyraziła na to zgodę.

§6

Działalność Prezydium w zakresie realizacji polityki finansowej Stowarzyszenia podlega skwitowaniu (absolutorium) udzielanemu corocznie przez Krajową Radę.

§7

Krajowa Rada wybiera członków Prezydium zwykłą większością głosów.

Wybory przeprowadza się w 2 turach: w I turze wybierany jest przewodniczący, w II turze wybierani są pozostali członkowie Prezydium

Wiceprzewodniczącymi zostają odpowiednio kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

§8

W wyborach do Komisji Rewizyjnej uprawnieni do głosowania głosują na 3 ze zgłoszonych kandydatów.

Wybrani zostają 3 kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów.

§9

Dyskusję prowadzi Przewodniczący Prezydium wg zgłoszeń na liście mówców.

Wyjątkiem jest prawo do repliki, przysługujące mówcy w celu odparcia zarzutów. Prawo to przysługuje tylko raz w stosunku do danej wypowiedzi.

§10

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Prezydium, rozumie się przez to Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

§11

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Krajową Radę.

§12

Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przeznaczonym dla jego uchwalenia.