Regulamin Komisji Rewizyjnej - PDF

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu i Regulaminów KSM.

§2

Nie można łączyć członkostwa w Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Diecezjalnym lub w Komisji Rewizyjnej Oddziału / Koła.

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Oddziału / Koła z członkostwem w Kierownictwie Oddziału / Koła.

Nie można łączyć członkostwa w Krajowej Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Prezydium Krajowej Rady.

Rozdział II
Zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej

§3

Zadaniem Krajowej Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w kraju.

§4

Krajowa Komisja Rewizyjna:

 • przygotowuje na Krajową Radę wniosek, wraz z uzasadnieniem, o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Prezydium Krajowej Rady;

 • na Krajowej Radzie składa sprawozdanie ze swojej działalności;

 • weryfikuje sprawozdania Diecezjalnych Komisji Rewizyjnych;

 • w razie uzasadnionej potrzeby występuje z wnioskiem o nadzwyczajne zwołanie Krajowej Rady.

§5

Podmiotem kontrolowanym jest Prezydium Krajowej Rady.

§6

Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli i dokonanie oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodności ze Statutem, regulaminami i decyzjami władz Stowarzyszenia;

 • gospodarności, celowości, rzetelności.

Rozdział III
Zadania Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej

§7

Zadaniem Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji.

§8

Diecezjalna Komisja Rewizyjna:

 • przygotowuje na Zjazd Diecezjalny wniosek, wraz z uzasadnieniem, o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu;

 • na Zjeździe Diecezjalnym składa sprawozdanie ze swojej działalności;

 • co najmniej raz do roku przedkłada do weryfikacji Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swojej działalności;

 • weryfikuje sprawozdania Komisji Rewizyjnych Oddziałów i Kół z Diecezji;

 • w razie uzasadnionej potrzeby występuje z wnioskiem o nadzwyczajne zwołanie Zjazdu Diecezjalnego.

§9

Podmiotami kontrolowanymi są: Zarząd Diecezjalny, Oddziały i Koła z terenu diecezji .

§10

Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli i dokonanie oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodności ze Statutem, regulaminami i decyzjami władz Stowarzyszenia;

 • gospodarności, celowości, rzetelności.

Rozdział III
Zadania Komisji Rewizyjnej Oddziału / Koła

§11

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie przeglądu działalności finansowe i statutowej Stowarzyszenia w Oddziale/Kole.

§12

Komisja Rewizyjna Oddziału / Koła:

 • przygotowuje na Walne Zebranie wniosek, wraz z uzasadnieniem, o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Kierownictwu Oddziału / Koła;

 • składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności;

 • co najmniej raz do roku przedkłada do weryfikacji Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swojej działalności;

 • w razie potrzeby występuje z wnioskiem o nadzwyczajne zwołanie Walnego Zebrania.

§13

Podmiotami kontrolowanymi są: Kierownictwo Oddziału / Koła, Sąd Koleżeński, zastępy i sekcje.

§14

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału / Koła stosuje się §10 niniejszego regulaminu.

Rozdział IV
Tryb pracy Komisji Rewizyjnej

§15

Diecezjalna Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzać kontrolę Oddziału / Koła bez uprzedzenia.

W razie braku Komisji Rewizyjnej Oddziału / Koła jej obowiązki przejmuje Diecezjalna Komisja Rewizyjna.

§16

W celu realizacji zadań Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności finansowej i statutowej co najmniej raz na kwartał.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§17

Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przeznaczonym dla jego uchwalenia.

§18

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Krajową Radę.