Regulamin Instruktora - PDF

REGULAMIN INSTRUKTORA

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

Rozdział pierwszy

Postanowienia ogólne

§1

Instruktorem jest członek lub członek senior, który po odpowiednim przygotowaniu i mianowaniu przez Prezydium Krajowej Rady posiada prawo prowadzenia szkoleń wewnątrzorganizacyjnych. Instruktor wspiera Prezydium Krajowej Rady w działaniach (Statut KSM, Rozdz. 3, par. 22. pkt 5).

§2

W realizacji swoich zadań instruktor podlega Prezydium Krajowej Rady.

Rozdział drugi

Tryb przyjęcia do grona instruktorów

§3

Członek lub członek senior może ubiegać się o mianowanie na instruktora, składając pisemną prośbę.

§4

W celach rekrutacyjnych przed rozpoczęciem szkoleń kandydat na instruktora zobowiązany jest dostarczyć Prezydium Krajowej Rady następujące dokumenty:

 • kopię legitymacji członkowskiej;

 • Curriculum Vitae z uwzględnieniem motywacji do wstąpienia do grona Instruktorów;

 • opinię Asystenta Diecezjalnego;

 • opinię Zarządu Diecezjalnego z wyszczególnieniem realizowanych przez kandydata form wsparcia Zarządu Diecezjalnego;

 • zaświadczenie o ukończeniu przez kandydata szkolenia liderskiego.

§5

Po zakwalifikowaniu kandydat na instruktora musi:

 • ukończyć kurs instruktorski;

 • zdać zorganizowany przez Prezydium Krajowej Rady egzamin na instruktora;

 • odbyć praktykę instruktorską pod opieką członka Prezydium Krajowej Rady lub wyznaczonego przez Prezydium Krajowej Rady instruktora.

§6

Członek lub członek senior zostaje mianowany instruktorem uchwałą Prezydium Krajowej Rady. Koniecznym dopełnieniem aktu mianowania jest obrzęd posłania instruktorskiego, który rozpoczyna posługę instruktora.

Rozdział trzeci

Tryb pracy oraz prawa i obowiązki instruktora

§7

1. Umocowanie do korzystania z praw i wykonywania obowiązków instruktora, zwane dalej misją instruktorską, nadawane jest na mocy uchwały Prezydium Krajowej Rady.

2. Uchwała wydawana przez Prezydium Krajowej Rady nadaje instruktorowi misję instruktorską na czas określony.

3. W celu nadania kolejnej misji instruktorskiej, Instruktor może ubiegać się o nią, kierując stosowną prośbę do Prezydium Krajowej Rady.

§8

Instruktor ma prawo do:

 • uczestnictwa z głosem doradczym w zebraniach Krajowej Rady;

 • posługiwania się tytułem instruktora i legitymacją członkowską z odpowiednią adnotacją;

 • noszenia odznaki instruktorskiej;

 • przygotowania i/lub prowadzenia ogólnopolskich szkoleń wewnątrzorganizacyjnych zleconych przez Prezydium Krajowej Rady;

 • bycia opiekunem kandydatów na instruktorów;

 • korzystania z formacji instruktorskiej;

 • uczestnictwa w spotkaniach instruktorów.

§9

Instruktor ma obowiązek:

 • prowadzenia z najwyższą starannością szkoleń zleconych przez Prezydium Krajowej Rady;

 • wspierania Prezydium Krajowej Rady w działaniach;

 • zdawania do Prezydium Krajowej Rady dorocznego sprawozdania ze swojej działalności jako instruktora. Sprawozdanie należy składać do końca września każdego roku za okres od początku września ubiegłego roku do końca sierpnia bieżącego roku;

 • uczestnictwa w organizowanych dla instruktorów szkoleniach i spotkaniach;

 • prezentowania wzorowej postawy katolika, Polaka i KSM-owicza;

 • dbania o dobry wizerunek Stowarzyszenia.

§10

Prezydium Krajowej Rady akceptuje lub zleca instruktorowi przeprowadzenie szkolenia lub inne zadanie pisemną decyzją.

§11

Instruktor posiada odznakę. Składa się ona z odznaki członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z poziomą, czerwoną belką, na której znajduje się tytuł – Instruktor. Prezydium Krajowej Rady ma wyłączne prawo dystrybuowania odznaki instruktorskiej.

§12

W przypadku niewywiązywania się przez instruktora ze swoich obowiązków Prezydium Krajowej Rady może:

 • wystosować pisemne upomnienie;

 • odebrać instruktorowi misję instruktorską – po wcześniejszym wystosowaniu upomnienia.

§13

Instruktor bez misji instruktorskiej ma prawo do:

 • posługiwania się tytułem instruktora i legitymacją członkowską z odpowiednią adnotacją;

 • noszenia odznaki instruktorskiej.

§14

1. W przypadku publicznego odstąpienia od wiary katolickiej, zerwania wspólnoty kościelnej, podlegania ekskomunice nałożonej lub deklarowanej (kan. 316 § 2 KPK) następuje natychmiastowe zakończenie misji instruktorskiej oraz po odpowiedniej uchwale Prezydium Krajowej Rady odebranie tytułu instruktora.

2. W przypadku prezentowania zachowań niezgodnych z dekalogiem Kościoła i KSM-owicza następuje natychmiastowe zawieszenie misji instruktorskiej oraz po odpowiedniej uchwale Prezydium Krajowej Rady odebranie tytułu instruktora.

§15

Instruktor, którego dotyczy §14 pkt 2 bezzwłocznie zostaje poinformowany o zastrzeżeniach do jego postępowania. Ma on prawo do złożenia wyjaśnień w ciągu 3 dni od momentu otrzymania informacji. Po upływie określonego czasu Prezydium Krajowej Rady podejmuje stosowną decyzję, co może skutkować zakończeniem misji instruktorskiej oraz odebraniem tytułu instruktora.

§16

Instruktorzy powołani przed wprowadzeniem postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są złożyć pisemną prośbę do Prezydium Krajowej Rady o wydanie im odznaki instruktorskiej oraz
o dokonanie odpowiedniego wpisu do legitymacji, jeśli dotychczas tego nie zrobiono.