Polityka prywatności

Polityka Prywatności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

§1
Słownik pojęć

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Witryna – strona internetowa dostępna pod adresem ksm.org.pl.

 3. Dane – dane osobowe w rozumienie RODO.

 4. Administrator – administrator danych zbieranych witrynie.

 5. Użytkownik – osoba odwiedzająca i posługująca się witryną.

§2
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „polityką prywatności”) dotyczy witryny.

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych w witrynie (dalej zwanym „Administratorem”) jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z siedzibą przy ul. Miodowej 17/19, 00-246, Warszawa o NIP: 6761736597, REGON: 040089233.

 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach i komputerach służbowych Administratora.

 4. Korzystanie z witryny jest dobrowolne.

 5. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu w witrynie używany jest m. in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 6. Dane podawane w formularzach w witrynie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§3
Administrator Danych, usługodawca i dane

 1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą w witrynie.

 2. Dane przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

  2. zgodnie z niniejszą polityką prywatności;

  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umów, zmiany bądź ich rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@ksm.org.pl

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.

 5. Administrator ma prawo udostępniać dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 6. Usunięcie danych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych.

 7. Administrator nie udostępniania danych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 8. Dane przetwarzane są przez osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora.

§4
Prawa osób, których dane są przetwarzane

  1. Prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

  2. Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

  3. Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m. in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile zgoda stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  4. Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane Użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw
   i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania)
   w określonych sytuacjach, m. in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne Użytkownikowi np. do ochrony jego praw.

  6. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe

  7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1-6 niniejszego paragrafu należy kontaktować się
   z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@ksm.org.pl.

  8. W razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5
Pliki cookies, gromadzenie danych i Google Analytics

 1. Witryna używa plików cookies, które są niewielkimi plikami tekstowe wysyłanymi przez serwer witryny
  i przechowywanymi przez przeglądarkę Użytkownika.

 2. W witrynie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:

  1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny;

  2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  3. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny;

  4. umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 3. Witryna może korzystać z narzędzia Google Analytics, które rejestruje ruch w witrynie. Gromadzone w ten sposób dane uniemożliwiają ustalenie tożsamości Użytkowników.

 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez podania przyczyny
  w każdym czasie.

 2. Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu podpisania.