Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży godło logo

KONKURS WIELKANOCNY

Prezydium Krajowej Rady ogłasza konkurs na kartkę wielkanocną. Na Wasze prace czekamy do 5 marca. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach. Ogłoszenie wyników 15 marca.

W konkursie może wziąć udział młodzież w wieku 14-17 lat oraz 17-30 lat. Organizatorzy przewidzieli bardzo atrakcyjne nagrody. Do wygrania między innymi: Głośniki przenośne, słuchawki i opaski monitorujące. Prezydium przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z kategorii wiekowych.

Zwycięskie projekty kartek wielkanocnych zostaną wydrukowane i rozesłane do najważniejszych instytucji państwowych i kościelnych w imieniu Prezydium KSM wraz ze świątecznymi życzeniami.

Regulamin i niezbędne formularze znajdują się poniżej.

Niezbędne formularze należy pobrać tutaj  https://we.tl/t-lv2iSqiu5g

 

 

Regulamin konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną „Wielkanoc 2021”

 • 1 Cele konkursu

Celami konkursu są:

 1. Aktywizowanie młodzieży do twórczości artystycznej.
 2. Inspirowanie do poszukiwania odpowiedzi na pytania związane z wiarą.
 3. Podniesienie rangi wydarzenia, jakim jest najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym, czyli Wielkanoc.
 4. Wyłonienie najlepszej pracy, której przekaz i wartości będą tożsame z życzeniami Prezydium Krajowej Rady KSM. Kartka wielkanocna, która wygra konkurs zostanie wydrukowana i rozesłana do najważniejszych instytucji państwowych wraz z życzeniami Prezydium Krajowej Rady KSM.

 

 • 2 Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu jest Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
 2. Adres organizatora: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ul. Krasickiego 16, 05-070 Sulejówek.
 3. Osoba udzielająca informacji na temat konkursu: Marcin Chmielnicki, Przedstawiciel KSM ds. mediów, m.chmielnicki@ksm.org.pl

 

 • 3 Założenia organizacyjne

 

 1. W konkursie może wziąć udział młodzież ucząca się w wieku od 14 do 30 lat.
 2. Nagrody zostaną wręczone w 2 kategoriach wiekowych: 14-17 lat, 18-30 lat.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
 6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym graficznym programie komputerowym. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
 8. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny, a także w formacie elektronicznym (JPG).
 9. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu i powinna być nośnikiem wartości katolickich związanych ze Świętem Zmartwychwstania Pańskiego.
 10. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni młodzieży.
 11. W kopercie zaadresowanej do organizatora z dopiskiem Konkurs plastyczny „Wielkanoc 2021” należy umieścić: a. pracę opisaną wg następującego wzoru: imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, tytuł i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja), nazwa instytucji/adres, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich i nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych).

Prace nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać te same dane o autorze pracy umieszczone w treści maila lub w pliku tekstowym MS Office Word;

 1. klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 poniższego regulaminu),
 2. oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego; d. w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia i zgody, o których mowa w ust. 11 lit. b i c, 3 w imieniu uczestników podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego w konkursie. Prace nadesłane drogą elektroniczną powinny zawierać to samo oświadczenie zawarte w pliku tekstowym (format PDF zeskanowany z datą i własnoręcznym podpisem). (załącznik nr 2 poniższego regulaminu).
 3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.
 4. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.
 5. Prace należy przesłać do 5 marca 2021 roku na adres: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ul. Krasickiego 16, 05-070 Sulejówek lub na adres e-mail biuro@ksm.org.pl.

 

 • 6 Nagrody główne
 1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii: pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia.
 2. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

 

 • 7 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
 3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.
 4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
NIP 6761736597, REGON 040089233

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
76 1090 1030 0000 0001 0986 8503

Adres do korespondencji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
ul. Krasickiego 16 05-070 Sulejówek

Biuro czynne: pn. – pt.: 9:00 – 15:00

Skontaktuj się z nami!