Nowy Statut KSM, przyjęty przez Konferencję Episkopatu Polski dn. 13.06.2019 r., zostanie udostępniony wkrótce!

Poniżej dotychczas obowiązująca wersja Statutu Stowarzyszenia z 1997 r.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Warszawa

Prezydium Krajowej Rady KSM
Kraków 1993

Niniejszy Statut został zatwierdzony przez 261 Konferencję Plenarną Episkopatu Polski obradującą w Warszawie
w dniach od 29 kwietnia do 1 maja 1993 r.

Nowelizacja uchwałą Krajowej rady KSM nr 4/97 z dnia 26 września 1997 r.; zatwierdzona przez 293 Konferencję
Plenarną Episkopatu Polski obradującą w Warszawie w dniach od 4-6 marca 1998 r.

Znak: SET-70-29

Za zgodność
Bp Tadeusz Pieronek
Sekretarz generalny Episkopatu Polski
Warszawa 19.05.1993 r.

Nadanie osobowości prawnej kościelnej:
Dekret Konferencji Episkopatu Polski z dnia 10 października 1990 r.

Nadanie osobowości prawnej cywilnej:
Rozporządzenie Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów
Dz. U. Nr 56, poz. 263, z dnia 30.06.1993 r.

Za zgodność z oryginałem
Ks. Prałat Antoni Sołtysik
Generalny Asystent Kościelny Stowarzyszenia
Kraków 03.07.1993 r.

Biblioteczka KSM – Nr 1

Prawa przedruku zastrzeżone

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel, zadania, środki
 3. Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki
 4. Władze Stowarzyszenia i ich funkcjonowanie
 5. Majątek Stowarzyszenia
 6. Przepisy końcowe

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. Stowarzyszenie pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski, która czuwa nad jego formacją i działalnością przez generalnego asystenta kościelnego. W swoich ideach, zadaniach i sposobach działania jest kontynuatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, będących częścią Akcji Katolickiej, działających w Polsce do roku 1953, uwzględniając potrzeby obecnej katolickiej młodzieży polskiej.

§ 2

Podstawowe struktury organizacyjne Stowarzyszenia na terenie kraju są ściśle związane ze strukturami organizacyjnymi Kościoła.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4

W diecezjach Stowarzyszenie pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem biskupa diecezjalnego, który je powołuje i rozwiązuje oraz czuwa nad formacją i jego działalnością przez diecezjalnego księdza asystenta kościelnego. Siedzibą Stowarzyszenia diecezjalnego jest miasto – siedziba biskupa diecezji.

§ 5

Stowarzyszenie jako całość posiada osobowość prawną kościelną i cywilną. W diecezjach Stowarzyszenie posiada osobowość prawną kościelną i może posiadać osobowość prawną cywilną, o którą występuje w trybie analogicznym jak Stowarzyszenie ogólnopolskie.

§ 6

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nie podlega prawu o stowarzyszeniach.

§ 7

Podstawowymi ogniwami Stowarzyszenia są Oddziały parafialne oraz równorzędne i współpracujące z nimi Koła Środowiskowe na terenie parafii (np. Koła Szkolne), które powołuje Stowarzyszenie diecezjalne za zgodą księdza proboszcza lub księdza biskupa.

§ 8

W ramach jednego lub kilku dekanatów, prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, w porozumieniu z Zarządem Diecezjalnym Stowarzyszenia, mogą utworzyć okręg celem wzajemnej współpracy i kontaktu.

§ 9

Zarząd Stowarzyszenia stanowi Krajowa Rada Stowarzyszenia, w skład której wchodzą prezesi Zarządów Diecezjalnych i po jednym delegacie Stowarzyszeń Diecezjalnych. W skład rady wchodzi generalny ksiądz asystent, a także asystenci diecezjalni – z kompetencjami jakie daje statut.

§ 10

Z ramienia władzy kościelnej opiekę duchowną nad Stowarzyszeniem sprawują księża asystenci. Czuwają oni nad duchową formacją członków oraz doktrynalną prawowiernością w sprawach wiary i moralności, a także nad zgodnością działalności ze statutem Stowarzyszenia.

 1. Asystenta generalnego, którego proponują diecezjalni księża asystenci, mianuje Konferencja Episkopatu Polski, asystenta diecezjalnego – biskup diecezjalny, asystentem oddziału parafialnego i koła środowiskowego jest ksiądz proboszcz lub wyznaczony przez niego ksiądz wikariusz albo ksiądz katecheta.
 2. Ksiądz asystent w Stowarzyszeniu jest przedstawicielem tej władzy, która go mianowała:
  – ma prawo udziału we wszystkich zebraniach Stowarzyszenia;
  – ma głos decydujący w sprawach wiary i moralności, od którego przysługuje Stowarzyszeniu prawo do odwołania do biskupa diecezjalnego oraz głos doradczy w kwestiach organizacyjnych.

§ 11

Świętem patronalnym Stowarzyszenia jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Patronami Stowarzyszenia są: św. Stanisław Kostka, bł. Karolina Kózkówna.

§ 12

Godłem Stowarzyszenia jest połączenie Krzyża i Orła Polskiego. Stowarzyszenie używa własnej roty, przyrzeczenia, hymnu, sztandaru, odznaki organizacyjnej, legitymacji członkowskich oraz pieczęci okrągłej i podłużnej z nazwą i adresem.

Rozdział 2
Cel, zadania, środki

§ 13

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

§ 14

Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest w szczególności:

 1. pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka;
 2. ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.;
 3. szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie; zapoznawanie się na bieżąco z dokumentami Kościoła powszechnego i lokalnego, szczególnie dotyczącymi młodzieży;
 4. organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin;
 5. troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
 6. zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego;
 7. dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, kajakarstwo);
 8. organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości;
 9. angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny;
 10. angażowanie w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza apostolską,
 11. angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń
  społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej;
 12. wprowadzanie w życie gospodarcze: wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości a także gotowości niesienia pomocy młodzieży bezrobotnej;
 13. wychowanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo;
 14. otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza organizacjami i ruchami młodzieżowymi krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą działalność zgodną z doktryną Kościoła;
 15. troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych.

§ 15

Zadania, o których mowa w paragrafie 14, Stowarzyszenie realizuje wykorzystując właściwe swemu celowi środki i sposoby działania.

 1. Zasadniczymi środkami są przede wszystkim środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje ascetyczne, dialog ewangeliczny itp.
 2. A nadto:
  • spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia;
  • zloty, obozy, rozgrywki i zawody sportowe;
  • poezja, muzyka, śpiew, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania ze znaczącymi osobistościami (imprezy kulturalne, religijno – patriotyczne, regionalne, folklorystyczne itp.) video-kino;
  • biblioteki, taśmoteki, videoteki, czytelnie, środki społecznego przekazu, zwiedzanie kraju, zabytków, muzeów, wystaw itp.;
  • działalność gospodarcza zwłaszcza działalność wydawnicza oraz kolportaż prasy i książek katolickich z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe;
  • katolickie domy Stowarzyszenia, sale zebrań, świetlice, ogniska, domy rekolekcyjne, schroniska, obiekty sportowe;
  • symbole organizacyjne.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 16

Stowarzyszenie zrzesza młodzież katolicką; nie wyklucza młodzieży, która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów katolickich (kan 307 par. 2)

§ 17

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, między 18 a 30 rokiem życia, kto był członkiem juniorem lub odbył półroczny staż kandydacki i pragnie pełnić postanowienia niniejszego statutu. W szczególnych przypadkach władze Stowarzyszenia mogą skrócić okres stażu kandydackiego. Członkowie założyciele Stowarzyszenia, w tym oddziałów i kół nabywają członkostwo zwyczajne bez stażu kandydackiego, winni jednak odbyć odpowiednie szkolenie organizacyjne.

§ 18

Członkiem juniorem Stowarzyszenia może być każdy, kto ukończył 16 lat, odbył co najmniej półroczny staż kandydacki i pragnie pełnić postanowienia niniejszego statutu.

§ 19

Kandydatem może być każdy, kto ukończył 14 rok życia i pragnie realizować cele statutu.

§ 20

Członkowie zwyczajni i juniorzy mają prawo:

 1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że funkcje prezesa i skarbnika winni pełnić członkowie zwyczajni, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych. W przypadku braku takich osób, co może zaistnieć w szkolnych kołach Stowarzyszenia, odpowiedzialność prawna spoczywa na opiekunie;
 2. uczestniczyć w życiu i działalności Stowarzyszenia oraz wpływać na jego kształt;
 3. korzystać z pomocy, urządzeń i obiektów Stowarzyszenia;
 4. poręczać za kandydatów na członków Stowarzyszenia;
 5. posiadać legitymację i odznakę Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie zwyczajni i juniorzy mają obowiązek:

 1. dążyć do urzeczywistnienia w sobie w pełni życia chrześcijańskiego i starać się o rozwój ducha apostolskiego;
 2. dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny i Stowarzyszenia;
 3. wypełniać cele i zadania statutu oraz postanowienia regulaminów, a także decyzje władz Stowarzyszenia, a nadto troszczyć się o jego rozwój;
 4. płacić składki członkowskie; kierownictwo oddziału (koła) może zamienić składki na inne równoważne świadczenia obowiązkowe;
 5. wykonywać prace na rzecz Stowarzyszenia.

§ 22

Kandydaci mają te same prawa i obowiązki, co członkowie zwyczajni i juniorzy, z wyjątkiem prawa jakie określa statut w paragrafie 20 pkt. 1, 4 i 5.

§ 23

Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Kierownictwo oddziału (koła) na wniosek ubiegającego się, opatrzony poręczeniem dwóch członków Stowarzyszenia. Członkostwo w Stowarzyszeniu rozpoczyna się z chwilą złożenia przyrzeczenia.

§ 24

Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje kierownictwo oddziału (koła) na wniosek ubiegającego się. Kandydat poniżej 16 roku życia winien do wniosku dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 25

Członkostwo zwyczajne ustaje przez:

 1. ukończenie 30 roku życia, z wyjątkiem pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia, których członkostwo przedłuża się do końca trwania ich kadencji;
 2. dobrowolne ustąpienie;
 3. skreślenie przez Zarząd Diecezjalny na wniosek Kierownictwa oddziału (koła), który to wniosek winien być oparty na opinii Sądu Koleżeńskiego.

§ 26

Członkostwo juniora ustaje przez:

 1. uzyskanie członkostwa zwyczajnego;
 2. dobrowolne ustąpienie;
 3. skreślenie przez kierownictwo oddziału na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

§ 27

Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach także opiekunów kół szkolnych, instruktorów Stowarzyszenia oraz członków seniorów i członków honorowych:

 1. Opiekunem koła szkolnego winien być nauczyciel katolik, wybrany przez młodzież, który jest przedstawicielem koła wobec władz szkolnych i przedstawicielem władz szkolnych wobec koła, i który posiadając głos doradczy opiekuje się kołem zgodnie z niniejszym statutem i obowiązującym prawem.
 2. Instruktorem jest członek zwyczajny lub senior, który po odpowiednim przygotowaniu i mianowaniu przez Prezydium Krajowej Rady posiada prawo prowadzenia szkoleń wewnątrz organizacyjnych.
 3. Członkiem seniorem jest każdy, kto był przynajmniej 2 lata członkiem zwyczajnym, przekroczył 30 rok życia, ale nadal pragnie kontynuować działalność w Stowarzyszeniu – podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego oprócz prawa wyborczego;
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją władz Stowarzyszenia taki tytuł otrzymała za znaczące usługi dla Stowarzyszenia.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia i ich funkcjonowanie

§ 28

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Krajowa Rada Stowarzyszenia – określona w paragrafie 9 statutu – która zbiera się co najmniej raz w roku. Do zadań rady należy w szczególności:

 1. koordynowanie działań na szczeblu ogólnopolskim;
 2. planowanie kierunków formacji Stowarzyszenia;
 3. opracowywanie i wydawanie materiałów formacyjnych Stowarzyszenia
 4. przedstawianie działań wymagających uzgodnień na szczeblu wszystkich diecezji;
 5. podejmowanie uchwał wiążących całe Stowarzyszenie; uchwały zapadają względną większością głosów obecnych członków rady i w obecności asystenta generalnego;
 6. proponowanie ewentualnych zmian statutu, przy zachowaniu zasad, o których mowa w paragrafie 48.

§ 29

Rada wybiera ze swego grona raz na 2 lata:

 1. Prezydium Rady;
 2. trzyosobową komisję rewizyjną.

§ 30

Prezydium Rady stanowią: przewodniczący oraz dwóch jego zastępców, sekretarz i skarbnik, a nadto generalny asystent.

§ 31

Do zadań Prezydium Rady należy:

 1. realizacja bieżących celów Rady;
 2. wykonywanie postanowień Rady;
 3. zwoływanie Rady;
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach na szczeblu krajowym i zagranicznym.

§ 32

Komisja rewizyjna na pierwszym swym spotkaniu wybiera przewodniczącego i zastępcę. Zadaniem komisji jest:

 1. czuwanie nad działalnością statutową Stowarzyszenia;
 2. kontrola działalności finansowej;
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności wobec Krajowej Rady Stowarzyszenia;
 4. występowanie z wnioskiem do Prezydium Rady o nadzwyczajne zwołanie Krajowej Rady Stowarzyszenia.

§ 33

Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest Zjazd Diecezjalny Stowarzyszenia. Uczestniczą w nim z urzędu prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci, oraz – z wyboru – po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół Stowarzyszenia.

§ 34

Zjazd diecezjalny odbywa się przynajmniej raz w roku. Do zadań Zjazdu należy w szczególności:

 1. wybór diecezjalnego Zarządu Stowarzyszenia na 2 lata, z tym, że biskup diecezjalny mianuje prezesa Zarządu spośród trzech kandydatów wybranych przez Zjazd i przedstawionych przez asystenta diecezjalnego. Z dwóch pozostałych nowo mianowany prezes wybiera swego zastępcę, a drugi zostaje członkiem Zarządu i delegatem do Krajowej Rady;
 2. wybór 3-osobowej Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej na 2 lata;
 3. opracowywanie założeń programowych pracy Stowarzyszenia w diecezji.

§ 35

Zarząd diecezjalny Stowarzyszenia tworzą: prezes i jego zastępca, sekretarz i jego zastępca, skarbnik, dwóch członków oraz ksiądz asystent delegowany przez biskupa diecezjalnego.

§ 36

Zarząd diecezjalny wypełnia następujące zadania statutowe:

 1. kieruje Stowarzyszeniem w diecezji;
 2. opracowuje własne roczne programy formacyjne i działania w oparciu o wskazania Krajowej Rady, uwzględniające potrzeby miejscowe, a dla oddziałów (kół) propozycje rocznych programów, wymienione programy przedstawia biskupowi i z ich realizacji przedkłada roczne sprawozdania;
 3. organizuje działania Stowarzyszenia o charakterze diecezjalnym oraz inspiruje i koordynuje działania oddziałów (kół);
 4. reprezentuje Stowarzyszenie wobec innych osób fizycznych i prawnych;
 5. rozstrzyga spory wynikłe w oddziałach parafialnych (kołach).

§ 37

Diecezjalna komisja rewizyjna dokonuje raz w roku przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji i weryfikuje sprawozdania parafialnych komisji rewizyjnych.

§ 38

Organem pośrednim między władzami Stowarzyszenia diecezjalnego, a władzami parafialnymi oddziałów (kół) jest Rada Okręgu, która powołuje trzyosobowe prezydium do załatwiania spraw bieżących.

§ 39

Najwyższą władzą w oddziale (kole) jest Walne Zebranie członków odbywające się raz w roku. Uczestniczą w nim członkowie zwyczajni i juniorzy (par 7). Walne Zebranie Oddziału (Koła):

 1. wybiera Kierownictwo oddziału (koła), Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na okres 2 lat;
 2. ustala koncepcję rocznego programu pracy oddziału, uwzględniając propozycje programów diecezjalnych;
 3. ocenia realizację zadań statutowych oraz realizację rocznych programów własnych i diecezjalnych;
 4. udziela absolutorium kierownictwu.

§ 40

Parafialne kierownictwo oddziału (koła) stanowią:

 1. prezes i jego zastępca, sekretarz i jego zastępca, skarbnik oraz ksiądz asystent;
 2. zebrania kierownictwa odbywają się raz w miesiącu.

§ 41

Kierownictwo oddziału (koła):

 1. kieruje działalnością oddziału włączając go w życie parafii, a w przypadku koła, włączając je w życie szkoły lub innego właściwego sobie środowiska;
 2. ustala roczne programy formacyjne oraz opracowuje roczne programy działania w oparciu o propozycje Zarządu Diecezjalnego i koncepcje Walnego Zebrania, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości oddziału (koła) np. personalne, gospodarcze, wymienione programy przedstawia Zarządowi Diecezjalnemu i daje mu z ich realizacji roczne sprawozdania;
 3. inspiruje członków do podejmowania działań, powołuje sekcje i zastępy, wyznacza zastępowych i kierowników sekcji;
 4. przyjmuje sprawozdania od kierowników sekcji i zastępowych;
 5. zwołuje raz w miesiącu zebrania zwyczajne i nadzwyczajne – w razie potrzeby; w zebraniach uczestniczą wszyscy członkowie oddziału (koła);
 6. reprezentuje oddział (koło) wobec zarządu diecezjalnego oraz wobec innych osób fizycznych i prawnych;
 7. nawiązuje współpracę z innymi oddziałami (kołami) w okręgu.

§ 42

Powołana 3 osobowa Komisja Rewizyjna dokonuje przeglądu działalności finansowej i statutowej oddziału (koła) i przedkłada sprawozdania do weryfikacji diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

§ 43

 1. Sąd koleżeński:
  • rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy członkami oddziału;
  • wnosi o udzielenie nagany, zawieszenie w prawach lub usunięcie ze Stowarzyszenia członków, którzy naruszyli statut, szczególnie dobre imię Kościoła, Ojczyzny lub Stowarzyszenia;
  • od decyzji sądu koleżeńskiego można się odwołać do Zarządu Diecezjalnego.
 2. Kryterium działań sądu koleżeńskiego jest troska m. in. o poziom życia kulturalnego i etycznego członków Stowarzyszenia.

§ 44

Wewnątrz oddziału (koła) winny być zorganizowane zastępy i sekcje.

 1. Zastępy jako środowiska życia wspólnotowego są powoływane celem prowadzenia pracy formacyjnej między innymi podczas cotygodniowych spotkań. Tworzy je zastępowy i najwyżej 3-9 członków. Zastępowy prowadzi formację zastępu.
 2. Sekcje są powoływane dla realizacji specjalnych celów w zależności od potrzeb środowiska (np. sekcja liturgiczna, kulturalna, kursów, sportowa, świetlicowa, turystyczna).

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia

§ 45

Stowarzyszenie oraz jego oddziały mają prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych. Stowarzyszenie szczebla wyższego nie odpowiada za zobowiązania finansowe szczebla niższego, jeżeli jednostka ta posiada osobowość prawną cywilną.

§ 46

Majątek stowarzyszenia.

 1. Fundusz na realizację celów statutowych Stowarzyszenia stanowią:
  • składki członkowskie i inne zobowiązania członków;
  • spadki, darowizny;
  • dochody z działalności gospodarczej i wydawniczej;
  • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
  • subwencje pochodzące od podmiotów gospodarczych;
  • dotacje.
 2. W sprawach finansowych Stowarzyszenie reprezentują oraz są zdolni do zaciągania zobowiązań majątkowych i odpowiadają za decyzje finansowe na szczeblu krajowym – przewodniczący prezydium lub zastępca i skarbnik, na szczeblu diecezjalnym i parafialnym – prezes lub zastępca i skarbnik.
 3. Do obowiązków skarbnika Stowarzyszenia – na każdym szczeblu – należy:
  • prowadzenie ksiąg dochodów i wydatków;
  • czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych, za co osobiście odpowiada.

Rozdział 6
Przepisy końcowe

§ 47

Statut nadaje Stowarzyszeniu i wprowadza w nim zmiany i uzupełnienia Konferencja Episkopatu Polski. Projekt zmian i uzupełnień w Statucie uchwalony przez Zebranie Krajowej Rady Stowarzyszenia większością obecnych jej członków z udziałem generalnego asystenta, przedstawia konferencji Episkopatu Polski generalny asystent.

§ 48

Statut obowiązuje całe Stowarzyszenie i wszystkich jego członków.

§ 49

Rozwiązanie Stowarzyszenia diecezjalnego – przy uwzględnieniu paragrafu 4 niniejszego statutu – może nastąpić uchwałą diecezjalnego Zjazdu Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 delegatów.

§ 50

Oddziały (koła) Stowarzyszenia mogą być rozwiązane – przy uwzględnieniu paragrafów 4 i 7 niniejszego statutu – przez Zarząd Diecezjalny, na wniosek Walnego Zebrania oddziału (koła).

§ 51

Likwidację majątku Stowarzyszenia przeprowadza ostatni Zarząd lub likwidator wyznaczony przez władzę kościelną, która Stowarzyszenie erygowała. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przechodzi na własność kościelnej osoby prawnej, która Stowarzyszenie powołała, a w przypadku likwidacji oddziałów parafialnych – na rzecz parafii. Majątek likwidowanych kół szkolnych przechodzi na własność szkoły.